Zgoda marketingowa osoby fizycznej na dalsze kontakty *

Szanowni Państwo,
W związku z przepisami dotyczącymi zasad przesyłania informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, jak również zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wynikającymi z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zachęcamy Panią / Pana do wyrażenia poniższej zgody.

Uzyskanie Pani / Pana zgody umożliwi nam przekazywanie informacji i zaproszeń do udziału w przyszłych, podobnych wydarzeniach i projektach realizowanych przez naszą Fundację.
Wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne, a zgodę można w każdym czasie odwołać poprzez kontakt z nami przez adres iod@frse.org.pl.

Jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez którykolwiek ze wskazanych poniższych kanałów komunikacji, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji stanowiącej marketing bezpośredni usług Administratora, za pośrednictwem wskazanych przez Panią/Pana kanałów komunikacji.
3. Na cele wskazane w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, instytucja („Dane”).
4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie informacji na temat działań Administratora lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych lub po 36 miesiącach od ostatniego udanego kontaktu z Panią/Panem.
5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana.
7. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne.
8. Podstawą przetwarzania Danych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
b. a w przypadku projektów realizowanych w ramach programów, w których Administratorem jest bezpośrednio Komisja Europejska – art. 5 ust 1 lit d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
b) żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO lub odpowiednio Rozporządzeniu 2018/1725,
d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach opisanych w RODO lub odpowiednio Rozporządzeniu 2018/1725,
e) przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
f) złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl
11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

Zgadzam się na wykorzystanie w tym celu następujących środków komunikacji elektronicznej tj. adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym (i obsługujących je urządzeń końcowych):
Zgadzam się na wykorzystanie w tym celu następujących środków komunikacji elektronicznej tj. telefon podany w formularzu rejestracyjnym (i obsługujących je urządzeń końcowych):

· Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Ja, jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A (zwanej dalej: Fundacją) mojego wizerunku (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu wyrażania myśli), który Fundacja może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio – wizualnych podczas wydarzeń realizowanych z udziałem Fundacji a dotyczących działalności statutowej Fundacji.
Zgody udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z moim utrwalonym wizerunkiem oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością prowadzoną przez Fundację, w szczególności w celu promowania programów (projektów) prowadzonych przez Fundację bez konieczności ich uprzedniej akceptacji.
Fundacja jest ponadto uprawniona do przekazywania materiałów zawierających mój utrwalony wizerunek a także moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji (imię i nazwisko, instytucja) podmiotom, z którymi Fundacja współpracuje, w celach promocji, wykorzystania i upowszechniania rezultatów prowadzonej przez Fundację działalności. Oświadczam ponadto, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych ani praw.

Udzielając powyżej zgody przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych (w tym wizerunku przetwarzanego na podstawie powyższej zgody) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).
2. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w zgodzie, określonym powyżej.
3. Mój wizerunek będzie przetwarzany przez okres oznaczony w zgodzie powyżej.
4. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Administrator przetwarzać będzie mój wizerunek w celu realizacji celu opisanego w zgodzie powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), a także nie pozyskuje danych od podmiotów trzecich.
6. Dane mogą być udostępniane:
a. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
b. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
b) żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach opisanych w RODO,
e) przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
f) złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
8. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl
9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl